The tiger, lion, and leopard genomes publicized

From Bioftp.net
Revision as of 14:07, 20 September 2013 by S (talk | contribs)
 The tiger genome and comparative analysis with lion and snow leopard genomes
 
Yun Sung Cho, Li Hu, Haolong Hou, Hang Lee, Jiaohui Xu, Soowhan Kwon, Sukhun Oh, Hak-Min Kim, Sungwoong Jho, Sangsoo Kim, Young-Ah Shin, Byung Chul Kim, Hyunmin Kim, Chang-uk Kim, Shu-Jin Luo, Warren E. Johnson, Klaus-Peter Koepfli, Anne Schmidt-Küntzel, Jason A. Turner, Laurie Marker, Cindy Harper, Susan M. Miller, Wilhelm Jacobs, Laura D. Bertola, Tae Hyung Kim, Sunghoon Lee, Qian Zhou, Hyun-Ju Jung, Xiao Xu, Priyvrat Gadhvi, Pengwei Xu, Yingqi Xiong, Yadan Luo, Shengkai Pan, Caiyun Gou, Xiuhui Chu, Jilin Zhang, Sanyang Liu, Jing He, Ying Chen, Linfeng Yang, Yulan Yang, Jiaju He, Sha Liu, Junyi Wang, Chul Hong Kim, Hwanjong Kwak, Jong-Soo Kim, Seungwoo Hwang, Junsu Ko, Chang-Bae Kim, Sangtae Kim, Damdin Bayarlkhagva, Woon Kee Paek, Seong-Jin Kim, Stephen J. O’Brien, Jun Wang & Jong Bhak
 
AffiliationsContributionsCorresponding authors
 
Nature Communications 4, Article number: 2433 doi:10.1038/ncomms3433
Received 02 May 2013 Accepted 13 August 2013 Published 17 September 2013